Sankcja kredytu darmowego

4 min read

Kredyt jest poważnym zobowiązaniem finansowych. Podpisując umowę kredytową, kredytobiorca zyskuje potrzebne środki pieniężne, a jednocześnie zobowiązuje się do spłacenia pożyczonej kwoty w określonym terminie. Aktualnie przepisy prawa bronią konsumentów przed silniejszą pozycją banków i firm pożyczkowych, które często wykorzystywały swoją przewagę gospodarczą i zawierały nieuczciwe umowy kredytów. Okazuje się, że nie tylko frankowicze mogą liczyć na darmowe kredyty. W ich ślady idą również złotówkowicze, którzy posiadają kredyty hipoteczne ze zmiennym oprocentowaniem opartym o wskaźnik WIBOR. Dodatkowo kredytobiorcy kredytów gotówkowych mogą skorzystać z sankcji kredytu darmowego.

Czym jest sankcja kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego kredyt hipoteczny polega na pozbawieniu kredytodawcy przychodów z tytułu kredytu konsumenckiego, w sytuacji gdy bank lub pożyczkodawca naruszył oznaczone obowiązki dotyczące treści umowy albo limitów kosztów pozaodsetkowych. Sankcja kredytu darmowego została uregulowana w art. 45 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Sankcja kredytu darmowego to pewnego rodzaju „kara” nakładana na kredytodawcę, w sytuacji gdy umowa kredytu konsumenckiego została przygotowana nieprawidłowo.

Regulacje dotyczące sankcji kredytu darmowego mają na celu mobilizować kredytodawcę do przestrzegania określonych obowiązków, jakie nałożono na niego w ustawie o kredycie konsumenckim. Dodatkowo stanowią ochronę interesów konsumentów, oferując im atrakcyjny instrument dochodzenia uprawnień wobec kredytodawcy, gdy nie wykona on albo nienależycie wykona pewne obowiązki. Sankcja kredytu darmowego chroni konsumenta między innymi przed obciążeniami, z których mógł nie zdawać sobie sprawy, zawierając umowę z kredytodawcą.

Wskazać również należy, że sankcja kredytu darmowego nie obejmuje umów kredytu hipotecznego.

Sprawdź również: Sankcja kredytu darmowego – koszt

Czy warto skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego to możliwość spłacenia zobowiązania bez żadnych dodatkowych kosztów (takich jak odsetki kapitałowe czy prowizja). Jeżeli bank lub pożyczkodawca naruszył wymogi umowy kredytu lub wysokości pozaodsetkowych kosztów to warto skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Kredytobiorca oszczędza bowiem w takiej sytuacji na prowizji i odsetkach kapitałowych. Musi zwrócić jedynie sam pożyczony kapitał.

Jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie przewiduje terminu spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w terminie:

  • pięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich do wysokości 80 000 zł;
  • dziesięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich powyżej 80 000 zł.

Uprawnienie do skorzystania z sankcji kredytu darmowego wygasa po upływie roku od dnia wykonania umowy.

Niedopuszczalne jest zamieszczenie w umowie kredytu postanowienia, zgodnie z którym konsument zrzeka się uprawnienia do skorzystania z sankcji kredytu darmowego albo zobowiązuje się tego uprawnienia nie wykonywać. Postanowienie takie jest nieważne.

Sankcja kredytu darmowego kancelaria

W celu zweryfikowania czy umowa kredytowa zawiera uchybienie kwalifikujące się do skorzystania z sankcji kredytu darmowego, skorzystaj ze wsparcia doświadczonej kancelarii prawnej lexwibor.  Dzięki skonsultowaniu umowy z prawnikiem zyskasz pewność, czy sankcja kredytu darmowego Ci przysługuje. Dodatkowo otrzymasz wsparcie prawne na każdym etapie rozmów z bankiem.

Sankcja kredytu darmowego 2024

W ostatnich latach sankcja kredytu darmowego jest coraz częściej wykorzystywana w praktyce sądowej. Obecnie jest już utrwalonym instrumentem prawnym o dużej efektywności. Konsumenci są bardziej świadomi oraz mają większą motywację do poszukiwania ochrony sądowej w sprawach kredytu konsumenckiego.

Skorzystanie z sankcji kredytu darmowego w 2024 roku może przysporzyć kredytobiorcy wiele korzyści takich jak:

  • obniżenie raty kredytu,
  • zwrot wszystkich odsetek oraz kosztów, które zostały już poniesione,
  • umorzenie wszystkich odsetek oraz kosztów do końca trwania okresu umowy kredytowej,
  • zwrot jedynie kwoty udzielonego kredytu,
  • tej samej kwoty, jaką się pożyczyło,
  • brak możliwości wypowiedzenia umowy przez kredytodawcę,
  • brak wpływu na ocenę zdolności kredytowej.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours