Sankcja kredytu darmowego wzór

3 min read

Nie tylko frankowicze mają szanse na odzyskanie swoich pieniędzy. Również i kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyty w złotówkach, mogą zyskać darmowy kredyt. Aby tak się stało, należy wykazać, że w umowie kredytu, instytucja finansowa nie dopełniła wszelkich obowiązków i wprowadziła konsumenta w błąd. Aby skorzystać z sankcji kredytu darmowego, należy złożyć do banku stosowne oświadczenie.

Wniosek o sankcję kredytu darmowego – co warto o nim wiedzieć?

  • Sankcja kredytu darmowego w uproszczeniu polega na spłacie jedynie kapitału kredytu otrzymanego od banku, bez konieczności uiszczania odsetek czy innych kosztów.
  • Aby skorzystać z sankcji kredytu darmowego konieczne jest stwierdzenie nieprawidłowości w umowie, które należy wskazać we wniosku o SKD.  
  • Jedynie konsument może skorzystać z sankcji kredytu darmowego.
  • Dla skorzystania z SKD konieczne jest, aby kwota kredytu nie przekracza 255 550 zł (albo równowartości tej kwoty w walucie innej niż waluta polska).
  • Zastosowanie sankcji kredytu darmowego w trakcie spłaty kredytu powoduje, że rata kredytu znacząco spada.
  • Sankcję kredytu darmowego można zastosować również dla kredytów czy pożyczek już spłaconych. Wówczas bank zwróci pieniądze, które zostały nadpłacone ponad kapitał kredytu.

Sprawdź również: Sankcja kredytu darmowego jakie banki?

Na jakiej podstawie można złożyć wniosek o sankcję kredytu darmowego?

Podstawą prawną sankcji kredytu darmowego jest art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim. Przepis ten wskazuje, że w przypadku naruszenia przez kredytodawcę określonych przepisów ustawy, konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie. Sankcja ta stanowi swojego rodzaju karę dla banku, który wprowadza klienta w błąd.

Co powinien zawierać wniosek o skorzystanie z sankcji kredytu darmowego?

Jeżeli chcemy skorzystać z sankcji kredytu darmowego, należy złożyć do instytucji, która udzieliła nam kredytu oświadczenie w tym zakresie. Wzór oświadczenia o sankcji kredytu darmowego – (SANKCJA KREDYTU DARMOWEGO – WZÓR) Na uwadze należy mieć, że jest to przykładowy wzór, który zawsze należy odnieść do postanowień zawartych w konkretnej umowie kredytu. SKD wzór (SKD wniosek) powinien zawierać w szczególności dane identyfikujące kredytobiorcę i zawartą przez niego umowę kredytu, a także wskazywać, w jakim przedmiocie składane jest oświadczenie tzn. skorzystanie z sankcji kredytu darmowego. Sankcja kredytu darmowego wzór pisma to kwestia, która często wymaga szczegółowej analizy prawnej pod kątem ewentualnych naruszeń przez instytucję finansową obowiązków określonych ustawą.  

Pomoc prawna w tym zakresie często jest nieodzowna. We wniosku o SKD warto wskazać na konkretne niezgodności z przepisami.

Warto podkreślić, że złożenie oświadczenia o zastosowaniu sankcji kredytu darmowego nie wpłynie negatywnie na spłacany kredyt. Bank nie podniesie w związku z tym raty kredytu czy też nie wypowie umowy. W najgorszym wypadku uzna, że brak jest podstaw do skorzystania z sankcji kredytu darmowego i uzna roszczenie kredytobiorcy za niezasadne. Wówczas jednak kredytobiorca ma jeszcze możliwość złożenia pozwu do sądu.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours