Sankcja kredytu darmowego kalkulator

4 min read

Dla banków i innych instytucji finansowych kredyty stanowią jedno z podstawowych źródeł dochodu. Główny zarobek z kredytów i pożyczek banki pozyskują z odsetek oraz opłat manipulacyjnych związanych z podpisywanymi umowami kredytu, czy pożyczki.

Nie może więc dziwić, że przepisy prawa nakładają na instytucje finansowe udzielające kredytów i pożyczek szereg obowiązków, w tym o charakterze informacyjnym. Niezależnie od tego obowiązku, każdy przed podpisaniem umowy kredytowej powinien dokładnie ją przeanalizować, jak również zapoznać się z formularzem informacyjnym. Co zrobić, gdy umowa zawiera braki informacyjne? Czym jest sankcja kredytu darmowego? W jaki sposób kredytobiorcom może pomóc SDK kalkulator?

Sankcja kredytu darmowego – czym jest?

Instytucja sankcji kredytu darmowego uregulowana została w przepisach prawa, a konkretnie w ustawie o kredycie konsumenckim. Zgodnie z treścią art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim w przypadku naruszenia przez kredytodawcę praw konsumenta, konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów zobowiązania należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie. Tłumacząc w prostszych słowach, skorzystanie z dobrodziejstw sankcji kredytu darmowego prowadzi do sytuacji, w której kredytobiorca oddaje bankowi dokładnie tę samą kwotę, którą pożyczył.

Co oczywiste sankcja kredytu darmowego jest bardzo niekorzystna dla kredytodawcy czy pożyczkodawcy. W wyniku jej zastosowania instytucja finansowa traci możliwość zarobienia z przychodów wynikających z realizacji umowy zobowiązania. Sankcja kredytu darmowego ma zadanie zmobilizować kredytodawców i pożyczkodawców do przestrzegania przepisów i nie wprowadzania konsumentów w błąd.

Sprawdź również: Sankcja kredytu darmowego forum

Sankcja kredytu darmowego – przesłanki do zastosowania?

Sankcja kredytu darmowego nie może być wykorzystana przy każdym rodzaju kredytu. Instytucja ta powiązana jest tylko z 1) kredytami konsumenckimi, czyli takimi, których wysokość nie przekracza 255 550,00 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, 2) udzielanych konsumentowi oraz 3) których podpisanie nastąpiło po dniu 17 grudnia 2011 roku. Co istotne sankcja kredytu darmowego nie będzie miała zastosowania do kredytu hipotecznego. 

Oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego można złożyć kredytodawcy, gdy ten naruszył jeden z obowiązków nakładanych na niego przez ustawę o kredycie konsumenckim. Naruszenie takich obowiązków może przejawiać się poprzez wystąpienie następujących przypadków:

 • umowa kredytu nie została zawarta w formie dokumentowej, czyli w formie pisemnej – istnieją wyjątki od tej reguły,
 • umowa kredytu nie zawiera kluczowych danych jak: imię i nazwisko, adres konsumenta oraz imię i nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) oraz adres do doręczeń elektronicznych kredytodawcy i pośrednika kredytowego,
 • umowa kredytu nie zawiera informacji o:
  • rodzaju kredytu,
  • okresie spłaty,
  • całkowitej kwocie zobowiązania,
  • terminie i sposobie wypłaty kredytu,
  • stopie oprocentowania, warunkach jej stosowania, okresach i warunkach oraz procedurze jej zmiany wraz ze wskazaniem indeksu lub stopy referencyjnej,
  • rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania,
  • całkowitej kwocie do zapłaty przez konsumenta wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia, zasadach i terminach spłaty kredytu i tym podobnych,
 • umowa kredytu zastrzega łączną wysokość opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu oraz odsetek za opóźnienie na poziomie wyższym niż kwota odsetek maksymalnych za opóźnienie, o których mowa w Kodeksie cywilnym,
 • umowa kredytu przewiduje wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu na poziomie wyższym niż maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów wynikająca z ustawy o kredycie konsumenckim.

Jeżeli w umowie kredytowej wystąpi którykolwiek z powyższych naruszeń, kredytobiorca powinien złożyć pisemne oświadczenie kredytodawcy o naruszeniu obowiązku objętego sankcją darmowego kredytu. Termin na złożenie takiego oświadczenia wynosi rok od dnia wykonania umowy i nie podlega przywróceniu. 

Kalkulator sankcja kredytu darmowego

Sankcja kredytu darmowego, jak zostało już wyżej wskazane, jest interesującą i opłacalną opcją dla kredytobiorców, których umowy kredytowe spełniają ustawowe przesłanki do skorzystania z tej instytucji. Dochodząc roszczeń z sankcji kredytu darmowego warto wspierać się fachową pomocą kancelarii wyspecjalizowanych w zakresie prawa bankowego, jedną z takich jest kancelaria lexwibor.

Nie każdy wie jednak, że w łatwy sposób można samemu wyliczyć wstępną wartość przysługującego z sankcji kredytu darmowego roszczenia. Pomóc w tym może kalkulator sankcja kredytu darmowego. SDK kalkulator to proste w obsłudze i dostępne w Internecie narzędzie. Kalkulator sankcja kredytu darmowego jest przy tym całkowicie bezpłatny. Tym samym SDK kalkulator stanowi ciekawe rozwiązanie dla tych, którzy wahają się jeszcze, czy wystąpić z roszczeniem do sądu.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours