Jak skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

3 min read

Kredyty są powszechnie udzielane przez liczne instytucje finansowe. Każdy wie, co oznacza zaciągnięcie kredytu, nie każdy jednak wie, że kredyt może być darmowy. Dowiedz się więcej o tym, z czym wiąże się sankcja kredytu darmowego. Jak sugeruje sama nazwa – dla kredytobiorcy oznacza ona wiele korzyści.

Co to znaczy kredyt darmowy?

Kredyt darmowy oznacza, że kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu kredytodawcy jedynie kapitału wykorzystanego kredytu. Po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu. Kredyt darmowy wiąże się więc z dużą oszczędnością dla kredytobiorcy, zaś po stronie banku ze stratą.

Sprawdź również: Sankcja kredytu darmowego – czym jest

Kiedy przysługuje sankcja kredytu darmowego?

Nie w każdym przypadku można starać się o skorzystanie z sankcji darmowego kredytu. Aby tak się stało po stronie instytucji udzielającej kredytu czy pożyczki muszą wystąpić pewne uchybienia, które zostały szczegółowo ujęte w ustawie o kredycie konsumenckim. Przykładowo skutek w postaci sankcji darmowego kredytu może zostać osiągnięty kiedy:

  • W umowie brak jest wskazania całkowitej kwoty kredytu, terminu i sposobu wypłaty kredytu czy też zasad i terminu jego spłaty.
  • Umowa nie wskazuje stopy oprocentowania kredytu, procedury zmiany stopy oprocentowania czy też rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO).
  • W umowie nie zawarto informacji o innych kosztach, które są związane z wykonywaniem umowy.
  • W umowie nie wskazano terminów, sposobów i skutku odstąpienia konsumenta od umowy.

Co istotne, sankcja kredytu darmowego znajdzie zastosowanie jedynie do umów, które spełniają pewne warunki.

  • kredytobiorca jest konsumentem;
  • kwota kredytu nie przekracza 255.550,00 zł (lub równowartości tej kwoty w walucie obcej)
  • umowa kredytu jest podpisana po dniu 17 grudnia 2011 roku;
  • kredytobiorca regulował swoje zobowiązanie w terminie;
  • nie upłynął więcej niż rok od ostatnich działań z kredytem tj. np. od spłaty kredytu;

Czy sankcja kredytu darmowego dotyczy kredytu hipotecznego?

Sankcja kredytu darmowego obecnie nie dotyczy umów kredytu hipotecznego. Sankcja kredytu darmowego ujęta jest w ustawie o kredycie konsumenckim. Kredyty hipoteczne są natomiast od 22 lipca 2017 roku regulowane przepisami ustawy o kredycie hipotecznym. Co więcej, sankcja kredytu darmowego może mieć zastosowanie wyłącznie do kredytów hipotecznych udzielonych pomiędzy 19 grudnia 2011 roku, a 21 lipca 2017 roku. Pozostałe kredyty hipoteczne nie są objęte ustawą o kredycie hipotecznym, a tym samym sankcja kredytu darmowego ich nie obejmuje.

Czy można zrezygnować z podpisanej umowy kredytowej?

Od umowy kredytowej można odstąpić po jej podpisaniu. Można to uczynić w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Wystarczy, że w tym terminie nadasz listem poleconym oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub też możesz je złożyć osobiście w banku. Termin ten jest niezwykle istotny w przypadku chęci odstąpienia od umowy, ponieważ złożenie oświadczenia, chociażby dzień po upływie tego terminu będzie nieskuteczne. Co istotne, nie musisz podawać przyczyny, dlaczego chcesz wycofać się z umowy. Zrezygnowanie z podpisanej umowy kredytu nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów. 

Udzielający kredytu powinien przekazać kredytobiorcy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przy zawarciu umowy. Co więcej, w umowie kredytu instytucja finansowa musi wskazać termin, sposób i skutki odstąpienia od umowy kredytu. 

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours