Czy sankcja kredytu darmowego dotyczy kredytu hipotecznego?

4 min read

Konsument w relacji z instytucją finansową jest stroną słabszą. Często banki wykorzystują swoją silniejszą pozycję. Sankcja kredytu darmowego to jedna z możliwości przysługujących kredytobiorcom w walce z nieuczciwymi postanowieniami umowy kredytu. Sankcja kredytu darmowego sprowadza się do pozbawienia kredytodawcy przychodów z tytułu określonego kredytu konsumenckiego. Jeżeli zastosowano sankcję kredytu darmowego, kredytobiorca pozostaje zobowiązany do zwrotu kredytodawcy jedynie kapitału wykorzystanego kredytu.

Kredyt hipoteczny a sankcja kredytu hipotecznego

Kredyt konsumencki to każdy kredyt w kwocie nie większej niż 255 550,00 zł albo równowartości tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, zaciągnięty na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kredytem konsumenckim nie są:

 • kredyty hipoteczne;
 • umowy o świadczenie usług maklerskich;
 • leasing, o ile umowa nie przewiduje zobowiązania się leasingobiorcy do nabycia jej przedmiotu;
 • kredyty wynikające z ugody sądowej i ugody będącej wynikiem postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich;
 • kredyty udzielane pracownikom bez oprocentowania.

Sankcja kredytu darmowego kredyt hipoteczny obecnie nie obejmuje umowy kredytu hipotecznego. Sankcja kredytu darmowego to instytucja ujęta w ustawie o kredycie konsumenckim. Kredyty hipoteczne są natomiast od 22 lipca 2017 roku objęte przepisami ustawy o kredycie hipotecznym, gdzie taka instytucja nie występuje. Sankcja kredytu darmowego może mieć zastosowanie wyłącznie do kredytów hipotecznych udzielonych pomiędzy 19 grudnia 2011 roku, a 21 lipca 2017 roku. Pozostałe kredyty hipoteczne nie są objęte ustawą o kredycie hipotecznym, a tym samym sankcja kredytu darmowego ich nie obejmuje.

Sprawdź również: Jak skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Podważenie WIBOR czy sankcja kredytu darmowego?

Nie każda umowa kredytu darmowego nadaje się do zastosowania tej instytucji. Spełnione muszą zostać jeszcze określone warunki. Sankcja kredytu darmowego znajdzie zastosowanie do umów kredytu:

 • w których kwota kredytu nie przekracza 255 550,00 zł lub równowartości tej kwoty w walucie obcej (tylko taki kredyt uznawany jest za kredyt konsumencki);
 • podpisanych po dniu 17 grudnia 2011 roku;
 • w których kredytobiorca ma status konsumenta;
 • w których kredytobiorca spłacał wszystkie raty w terminie;
 • w których nie upłynął więcej niż rok od ostatnich działań z kredytem tj. np. od spłaty całego kapitału;
 • w których kredyt nie jest zabezpieczony nieruchomością.

Alternatywą dla kredytobiorców, którzy nie mogą skorzystać z sankcji kredytu darmowego może być założenie pozwu WIBORW przypadku uznania przez sąd, że WIBOR stanowi niedozwolone postanowienie umowne, możliwe są następujące rozstrzygnięcia:

 • wyeliminowanie z umowy kredytowej wszystkich składników oprocentowania (WIBOR oraz marży) – w takiej sytuacji bank musi zwrócić wpłacone dotychczas odsetki, a spłata kredytu jest kontynuowana bez odsetek przez okres uregulowany w umowie. Z kolei kredytobiorca zwraca bankowi jedynie pożyczony kapitał;
 • usunięcie z umowy kredytu wskaźnika WIBOR i pozostawienie marży – w tym przypadku sąd nakaże rozliczyć umowę kredytu tak, jakby oprocentowanie równało się wysokości marży bankowej (bez WIBOR) i kontynuować spłatę kredytu z niskimi odsetkami;
 • unieważnienie umowy kredytu w całości – w tej sytuacji, umowa jest traktowana tak jakby nie została w ogóle zawarta. To rozwiązanie jest najbardziej opłacalne dla osób, które już spłaciły kredyt, a to z tego powodu, że strony muszą sobie zwrócić wzajemne świadczenia. Bank ma obowiązek oddać całą sumę wpłaconych rat kapitałowo-odsetkowych, a kredytobiorca zwraca kwotę udostępnionego kapitału.

Pomoc w usunięciu WIBOR z umowy

Pomoc na jaką mogą liczyć osoby posiadające WIBOR w umowie kredytu to usunięcie wskaźnika WIBOR z umowy, redukcja oprocentowanie kredytu lub unieważnienie umowy kredytu. Kancelaria WIBOR świadczy swoje usługi na terenie całego kraju i chętnie pomoże w uwolnieniu się od niedozwolonego oprocentowania.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours